ติดต่อเรา

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เลขที่ 51  หมู่ 6  ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140
โทร. 0 2599 4462 – 4