หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัชนี สิงหะนาม
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวปาลิน เห่งพุ่ม
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาววรรณพร สุวิเศษ
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวเสาวลักษณ์ พูลเกษม
พนักงานราชการ
ภาษาอังกฤษ
นางสาวลลิตา บุญเต็ม
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
น.ส.กานต์รพีณัชชาร์ ไชยปัญญา
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ภาษาญี่ปุ่น
Ms.Karen
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
Mr.David Mendoza Corro
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ