ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวรัชนี สิงหะนาม
ครู : ชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวปาลิน เห่งพุ่ม
ครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางสาววรรณพร สุวิเศษ
ครู
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ ร.ต.หญิง อภิญญา หมื่นเพชร
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ
นางสาวถัณณิตา  หนุนอนันต์
ครูผู้ช่วย
ภาษาอังกฤษ
น.ส.กานต์รพีณัชชาร์ ไชยปัญญา
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาญี่ปุ่น
Ms.Mou Deli
ครูแลกเปลี่ยนเจ้าของภาษา
ภาษาจีน
Ms.Karen
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
Mr.David Mendoza Corro
ครูเจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด