ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวกัญญาภัค ชมภูคำ
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวสุนิตดา กล่อมแสง
ครู : ชำนาญการพิเศษ
กศ.ม. ภาษาไทย
นางศุภนันทา บัวรัตนกาญจน์
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. ภาษาไทย
นางสาวสายจิตรา คงวิจิตร
ครู
ค.บ. บรรณารักษศาสตร์
นางสาวจุรีพร เริกกระโทก
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ภาษาไทย
นายสุรัตน์ ตุ้มเงิน
ครูอัตราจ้าง
ค.บ. ภาษาไทย 

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด