คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 นายสุเทพ ผานัด
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
 นางสุนันท์ แสดขุนทด
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. คณิตศาสตร์
 นางสาวฉวีวรรณ อรุณถาวร
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. คณิตศาสตร์
นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่ง
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
 นายศิริชัย สงวนสิทธิอนันท์
ครู : ชำนาญการ
ศศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
นางณิชต์ชกาญจน์ อุทุมสกุลรัตน์ 
ครู : ชำนาญการ
ค.บ. คณิตศาสตร์
นางสาวดาวเรือง บุตรทรัพย์
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวิภาพร ฉัตรทอง
ครู
กศ.ม. คณิตศาสตร์
นายวันชนะ เกิดบัว
พนักงานราชการ
ค.บ. คณิตศาสตร์

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด