ฝ่ายบริหาร

ดร.สมร  ปาโท
ผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ
ด.บ. บริหารการศึกษา
 นายกชปณฏ สุทธปัญญากุล
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
นางเนาวรัตน์  สุมน
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารงานแผนงานและประกัน
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นายประยงค์  ปิยะนารถ
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ค.ม. ภาษาอังกฤษ
นายวุฒิกร  จันทร์มาก
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
นายนัดธะพงษ์ ยืนยั่ง
รองผู้อำนวยการ : ชำนาญการ
ฝ่ายบริหารงานหอพักนักเรียน
ค.บ. คณิตศาสตร์

ข่าวสารเรื่องล่าสุด