วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
 

สาขาวิชาฟิสิกส์

นายประยงค์ ปิยะนารถ
ครู : ชำนาญการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
 ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
นายณรงค์ ปะระปิน
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ฟิสิกส์
Mr.Oliver  Schwoebken
ครูเจ้าของภาษา
สาขาฟิสิกส์
น.ส.สุภาพร จำรองเพ็ง
พนักงานราชการ
สาขาฟิสิกส์
 

สาขาวิชาเคมี

นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
นายวุฒิกร  จันทร์มาก
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสสตร์
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ
ครู
ค.บ. เคมี
น.ส.สุพรรษา เบ็ญมาศ
พนักงานราชการ
สาขาวิชาเคมี
 

สาขาวิชาชีววิทยา

นางวไลภรณ์ อรรถศิริ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. ชีววิทยา
นางสาวทิชากร สัตย์จริง
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวสุณิสา คงคาลัย
ครู
กศ.บ. ชีววิทยา
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
ครูผู้ช่วย
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาววารินาถ โขพิมาย
พนักงานราชการ
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาววรางคณา ธุภักดี
พนักงานราชการ
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวพัชรินทร์  บัวสินนักศึกษา สควค.ปริญญาโท
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวอัญธิชา แสนทวีสุข
นักศึกษา สควค.ปริญญาโท
สาขาวิชาชีววิทยา
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาววารีย์  บุญลือ
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การมัธยมศึกษา
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
ครูผู้ช่วย
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

นางเนาวรัตน์  สุมน
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
น.ส.ปภัสสร สุทธปัญญากุล
ครู
ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
ครู
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
Mr.Haruki   Mogi
ครูแลกเปลี่ยน/ญี่ปุ่น
สาขาเทคโนโลยี