หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส์
นายนิติ ไชยวงศ์คต
ครู
ค.บ. ฟิสิกส์
นายประยงค์ ปิยะนารถ
ครู : ชำนาญการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
 ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
Mr.Oliver  Schwoebken
ครูเจ้าของภาษา
สาขาฟิสิกส์
สาขาวิชาเคมี
นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
นายวุฒิกร  จันทร์มาก
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
นายขุนทอง คล้ายทอง
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสสตร์
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ
ครู
ค.บ. เคมี
นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา
พนักงานราชการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาชีววิทยา
นางวไลภรณ์ อรรถศิริ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. ชีววิทยา
นางสาวทิชากร สัตย์จริง
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
น.ส.ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษ
นางสาวสุณิสา คงคาลัย
ครู
กศ.บ. ชีววิทยา
นางสาววารินาถ โขพิมาย
พนักงานราชการ
ค.บ. ชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  นางสาววารีย์  บุญลือ
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การมัธยมศึกษา
 
นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ
ครู
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
พนักงานราชการ
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป