หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพชรชรี รักษาศรี
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
นางอวยพร ปรีชานุกูล
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พืชสวน
นางเนาวรัตน์ สุมน
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. ภาษาอังกฤษ
นายธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
น.ส.ปภัสสร สุทธปัญญากุล
ครู
ค.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวทวีพร ผดุงสงฆ์
ครู
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 นางสาวนิตยา จุ้ยเตย
ครูผู้ช่วย
บธ.บ. การเงิน
นางสาวปวีณา นุชประเสริฐ
พนักงานราชการ
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา
Mr.Taizen Amemiya
อาสาสมัครไจก้า
เทคโนโลยี