การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวเพชรชรี รักษาศรี
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
นางอวยพร ปรีชานุกูล
ครู : ชำนาญการพิเศษ
ค.บ. พืชสวน
สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. ภาษาอังกฤษ
นางสาวนิตยา จุ้ยเตย
ครูผู้ช่วย
บธ.บ. การเงิน
นางสาวจงรักษ์  เนียมสรรค์
พนักงานาชการ(ครูผู้สอน)