กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายนิติ ไชยวงศ์คต
ครู
ค.บ. ฟิสิกส์
นางวไลภรณ์ อรรถศิริ
ครู : ชำนาญการพิเศษ
วท.บ. ชีววิทยา
 นางสาววารีย์  บุญลือ
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การมัธยมศึกษา
นายประยงค์ ปิยะนารถ
ครู : ชำนาญการ
กศ.บ. ฟิสิกส์
นางสุกัญญา กล่อมเกลี้ยง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. เคมีเชิงฟิสิกส์
นายวุฒิกร  จันทร์มาก
ครู : ชำนาญการ
วท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
 ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด
ครู : ชำนาญการ
วท.บ. ฟิสิกส์
นายขุนทอง คล้ายทอง
ครู : ชำนาญการ
กศ.ม. การสอนวิทยาศาสสตร์
นางสาวศุภาวรรณ ห่วงช้าง
ครู : ชำนาญการ
ค.ม. เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
นางสาวทิชากร สัตย์จริง
ครู
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาวอุมาวดี อุ่นอบ
ครู
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวภูริชญา อินทรพรรณ
ครู
ค.บ. เคมี
น.ส.ศุภลักษณ์ ห้วยหงษ์ทอง
ครู
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาวสุณิสา คงคาลัย
ครู
กศ.บ. ชีววิทยา
นางสาววารินาถ โขพิมาย
พนักงานราชการ
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาวสุพัตรา นมัสศิลา
พนักงานราชการ
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
พนักงานราชการ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวพรพรรณ โฉมวงษ์
พนักงานราชการ
ศษ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์
Mr.Oliver  Schwoebken
ครูเจ้าของภาษา
สาขาฟิสิกส์