กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…

โพสต์โดย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017