ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตารางสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย