ประกาศ… เรียกบัญชีสำรอง 101-103 รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

   ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่ 101– 103 ( >>รายชื่อดังแนบ<< ) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ทั้งนี้หากไม่มาดำเนินการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าว จนครบตามจำนวนที่กำหนด (>>เอกสารที่ต้องเตรียมในการมอบตัวเข้าเรียน<<)

ข่าวสาร