ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน การประกวดโครงงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์
กลุ่มภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี