ประกาศ งานรับนักเรียน
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ให้ผู้สมัครสอบส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียน ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนี้
          1.ใบสมัคร
          2.เอกสารการชำระเงิน
          3.เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1 หรือ แบบฟอร์มรับรองผลการเรียนของกลุ่มโรงเรียน
หากไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ส่งเอกสาร แบบลงทะเบียน หรือ EMS มาตามที่อยู่ ดังนี้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (งานรับนักเรียน)
เลขที่ 51 หมู่ 6  ตำบล บ่อเงิน  อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี 12140
จะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์