ประกาศ   โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้อ่านการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานราชการ
กลุ่มงานเทคนิค พนักงานวิทยาศาสตร์ สาขวิชาเคมี