ประกาศ…ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

ประกาศ… โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

************************************************************************************

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกาศรับสมัครนักเรียน
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยการสอบรอบแรกได้ดำเนินการโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
องค์การมหาชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบและประมวลผล
การสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยมีหลักเกณฑ์
ในการประกาศผลผู้สอบได้รอบแรก จำนวน 500 คน โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์
และวิชาวิทยาศาสตร์ รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4  คลิกที่นี่ <<<

ข่าวสารเรื่องล่าสุด