ประกาศ…ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

ประกาศ… โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)

************************************************************************************

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประกาศรับสมัครนักเรียน
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี โดยการสอบรอบแรกร่วมกับโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นั้น

บัดนี้สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ
และประมวลผลการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสอง

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1  คลิกที่นี่ <<<

ข่าวสารเรื่องล่าสุด