ประกาศ…รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ… โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562

************************************************************************************

>>ตามประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี ลงวันที่  21 ธันวาคม 2561
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก
โดยให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกรอบสอง วันที่ 12  มกราคม 2562  ไปแล้วนั้น
บัดนี้โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ดำเนินการตรวจข้อสอบ
และประมวลผลการสอบรอบสองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว >>คลิกที่นี่<<

>>โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ขอแสดงความยินดี
ที่นักเรียนในปกครองของท่านมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา  2562
ในการนี้โรงเรียนขอให้ท่านนำนักเรียนมารายงานตัวเพื่อเข้าเรียน
ในวันที่  11 – 13  กุมภาพันธ์   2562  เวลา 08.30 – 16.30  น.
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว 
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองมารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

*** รายละเอียดการเข้าเรียน/การมอบตัว/… จะชี้แจงให้ทราบในวันรายงานตัว ***

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด