ประกาศ… ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ    โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรื่อง  ประกาศผลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

******************************************************************************************

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน
เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 12  มกราคม พ.ศ. 2562
โดยมีหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561
และประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ปีการศึกษา2562 รอบสอง ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

บัดนี้การประมวลผลการสอบคัดเลือกรอบสอง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบผ่านจำนวน 408 คน
จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จำนวน 144 คน
มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปีการศึกษา 2562 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยไม่เรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้
และผู้สอบได้บัญชีลำดับสำรอง จำนวน 264 คน  โดยจัดเรียงลำดับตามคะแนนที่สอบได้
>>คลิกที่นี่<<

ให้ผู้ปกครองพานักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
เข้าเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 11 – 13  กุมภาพันธ์   2562  เวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่  ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง มารายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

ข่าวสารเรื่องล่าสุด