ประกาศ… เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 1 – 33

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562
—————————————————————————————
ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้
จำนวน 144 คน เพื่อให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนในวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2562
ปรากฏว่านักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามบัญชีผู้สอบได้
โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ จำนวน 33 คน จึงขอให้ผู้สอบได้ ลำดับสำรองลำดับที่ 1–33
ตามรายชื่อต่อไปนี้  >> คลิกที่นี่ << 

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์
การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

ข่าวสารเรื่องล่าสุด