พุธ. พ.ค. 22nd, 2019

การเข้าร่วมกิจกรรม SAKURA SCIENCE program ณ University of Fukui Science and engineering และกิจกรรมนำเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียน JINAI Girls High School

การเข้าร่วมกิจกรรม SAKURA SCIENCE program ของนักเรียน ,4 -6 จำนวน 10 คน ครูวิทยาศาสตร์จำนวน 2 คน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ณ University of Fukui Science and engineering และกิจกรรมนำเสนอโครงงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียน JINAI Girls High School
ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2562

ข่าวสารเรื่องล่าสุด