ประกาศ… เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ลำดับที่ 35 – 36

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562
——————————————————————————————-
ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้ประกาศเรียกบัญชีสำรอง
เพื่อให้มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนใน วันที่ 4 มีนาคม 2562
ปรากฏว่านักเรียนมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามบัญชีผู้สอบได้
โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ จำนวน 1 คน และขอสละสิทธิ์รายงานตัวจำนวน 1 คน
จึงขอให้ผู้สอบได้ ลำดับสำรองลำดับที่ 35 – 36 ตามรายชื่อต่อไปนี้ >> คลิกที่นี่ << 

ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์
การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด