ประกาศ… เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 117- 134

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562
——————————————————————————————-

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียน
ที่สอบได้ จำนวน  144  คน  เพื่อให้มามอบตัวการเป็นนักเรียนในวันที่ 23 มีนาคม  2562
ปรากฏว่านักเรียนมามอบตัวการเป็นนักเรียนไม่ครบจำนวนตามบัญชีผู้สอบได้
จึงขอให้ผู้สอบได้ ลำดับสำรองลำดับที่ 118-134 ตามรายชื่อต่อไปนี้  >>คลิกที่นี่<<     
ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
และเอกสารสำหรับการมอบตัว ตามรายการด้านล่าง
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์
การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.. โทร.081-1422766 โทร. 081-8035891

แบบฟอร์ม ใบรับรองความประพฤตินักเรียน >> คลิกที่นี่ <<

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด