ประกาศ… เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ลำดับที่ 149

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2562
——————————————————————————————-

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี ได้ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมอบตัวการเป็นนักเรียนแล้วนั้น
ขณะนี้มีนักเรียนยกเลิกสัญญาการให้และรับการสนับสนุนการศึกษานักเรียนทุนวิทยาศาสาตร์
จึงขอให้ผู้สอบได้ สำรองลำดับที่ 149 ตามรายชื่อต่อไปนี้  >>คลิกที่นี่<<     
ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และมอบตัวเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการ ไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
และเอกสารสำหรับการมอบตัว ตามรายการด้านล่าง
ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์
การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม.. โทร.081-1422766 โทร. 081-8035891

แบบฟอร์ม ใบรับรองความประพฤตินักเรียน >> คลิกที่นี่ <<

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด