ประกาศ…เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6