ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

          ด้วยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อกระจายโอกาสและขยายการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยให้จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ลักษณะโรงเรียนประจำ

          เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

>> รายละเอียดการรับสมัคร (ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
>> เว็บไซต์รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สมัครในระบบเดี่ยวกันกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)

ให้ผู้สมัครเลือกประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

—————————————————————————————————————–

ให้ผู้สมัครสอบส่งเอกสารการสมัครมายังโรงเรียน ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 ดังนี้
1.ใบสมัคร (ที่พิมพ์จากแบบฟอร์มจากระบบการรับสมัครของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์)
2.เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.1
3.สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
หากไม่ดำเนินการภายในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ส่งเอกสาร แบบลงทะเบียน หรือ EMS มาตามที่อยู่ ดังนี้
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (งานรับนักเรียน)
เลขที่ 51 หมู่ 6  ตำบล บ่อเงิน  อำเภอ ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด ปทุมธานี 12140
จะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์

ข่าวสารเรื่องล่าสุด