รายงานประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นายสมร  ปาโท
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)

ได้จัดทำรายงานประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ในการนี้ผู้รายงานประเมินผลโครงการดังกล่าว  จะเป็นผลงานที่มีประโชยน์ต่อการบริหารจัดการการศึกษาและนำไปพัฒนาศึกษาของท่านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการเรียนการสอน สภาพความเป็นอยู่และส่งเสริมศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ได้

คลิกที่นี่

ข่าวสารเรื่องล่าสุด