ประกาศ… รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
**************************************************************************************

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 โดยมีหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

บัดนี้การประมวลผลการสอบรอบสองดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านทั้งกลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 จำนวน 96 คน  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง  จำนวน 96 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2563  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ส่วนบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรองจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน  177  คน

ประกาศผลสอบ >> คลิกที่นี่

>>โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ขอแสดงความยินดี
ที่นักเรียนในปกครองของท่านมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา  2563
ในการนี้ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง 
ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ในระหว่างวันที่  17 – 19 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08.30 – 16.00  น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว 
ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ ในวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
และโรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองไปรายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

*** รายละเอียดการเข้าเรียน/การมอบตัว/… จะชี้แจงให้ทราบในวันรายงานตัว ***

ข่าวสารเรื่องล่าสุด