ประกาศ… รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
**************************************************************************************

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รอบสอง ไปแล้วเมื่อวันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2563  โดยมีหลักเกณฑ์  คุณสมบัติ และรายละเอียดตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ปีการศึกษา 2563  ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2562  และ ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค  ปีการศึกษา 2563 รอบสอง  ลงวันที่  17  ธันวาคม พ.ศ. 2562

บัดนี้การประมวลผลการสอบคัดเลือกรอบสอง  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  มีผู้สอบผ่าน จำนวน 144 คน  จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนผู้สอบได้บัญชีตัวจริง จำนวน 144 คน  มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี  ปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้  โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ส่วนบัญชีผู้สอบได้ลำดับสำรองจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน 282 คน 

ประกาศผลสอบ >> คลิกที่นี่

>>โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ขอแสดงความยินดี
ที่นักเรียนในปกครองของท่านมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2563
ในการนี้ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อผู้สอบได้ตัวจริง 
ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ในระหว่างวันที่  19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563   เวลา 08.30 – 16.00  น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
โดยให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่าย
และออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว 
ทั้งนี้หากไม่มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ ในวันและเวลาดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 
และโรงเรียนจะเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองไปรายงานตัวจนครบตามจำนวนที่กำหนด

*** รายละเอียดการเข้าเรียน/การมอบตัว/… จะชี้แจงให้ทราบในวันรายงานตัว ***

ข่าวสารเรื่องล่าสุด