ประกาศ…เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง (ลำดับที่ ส25-ส75) รายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563
—————————————————————————————

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ จำนวน 96 คน เพื่อให้มามอบตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ปรากฎว่านักเเรียนมามอบตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามที่บัญชีที่ประกาศ โดยมีผู้ไม่มามอบตัวยืนยันสิทธิ์ จำนวน 51 คน   

จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่  ส25 – ส75 ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
>>>คลิกที่นี่<<<
ไปรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
ในวันที่  18 มีนาคม  2563 เวลา  08.00 – 12.00  น.
ณ ห้องประชุม  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี
โดยให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว 
ทั้งนี้ หากไม่มาดำเนินการตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

*** รายละเอียดการเข้าเรียน/การมอบตัว/… จะชี้แจงให้ทราบในวันรายงานตัว ***

ข่าวสารเรื่องล่าสุด