Update ประกาศ…เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง (ลำดับที่ ส77-ส99) รายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563
—————————————————————————————

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ จำนวน 96 คน เพื่อให้มารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ปรากฎว่านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามที่บัญชีที่ประกาศ โดยมีผู้ไม่มารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์ จำนวน 23 คน   

จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่  ส77 – ส99 ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

ประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่  <<<
รายชื่อนักเรียน(แยกตามคณะสี)
ดาวโหลดเอกสารการมอบตัว

ทั้งนี้ หากไม่มาดำเนินการตามวัน  เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด