ประกาศ…เรียกนักเรียนบัญชีสำรอง (ลำดับที่ ส137-ส139) รายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563
—————————————————————————————

ตามที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี  ได้ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ จำนวน 144 คน เพื่อให้มารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียน ปรากฎว่านักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวยืนยันสิทธิ์ไม่ครบจำนวนตามที่บัญชีที่ประกาศ    

จึงขอให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองลำดับที่  ส137-ส139 ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

ดาวโหลดเอกสารการมอบตัว

ทั้งนี้ หากไม่มาดำเนินการตามวัน  เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 
โรงเรียนจะดำเนินการเรียกนักเรียนบัญชีสำรองในลำดับต่อไปทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์การเข้าเรียนดังกล่าวต่อไป จนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

ข่าวสารเรื่องล่าสุด