รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

สรุปรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 29/06/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

สรุปรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 30/06/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

สรุปรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 01/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

สรุปรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 02/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

สรุปรายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 03/07/25633

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

สรุปรายงาสุขภาภนักเรียน วันที่ 06/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนทั้งหมด
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด