รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน 29/06/2563 – 14/07/2563

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 29/06/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 30/06/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 01/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 02/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 03/07/25633

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 06/07/2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 141 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 141 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 07/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 480 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 143 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 143 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 08/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 480 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 143 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 143 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 09/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 481 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 10/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 481 คน

หมายเหตุ : นักเรียนกลับบ้าน ม.5 จำนวน 2 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 145 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 145 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 13/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 712 คน

หมายเหตุ : ม.1 ยังไม่เข้าโรงเรียน 1 คน ม.3 ยังไม่เข้าโรงเรียน 5 คน ม.5 กลับบ้าน 1 คน ม.6 ลา 1คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 89 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 89 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%

รายงานสุขภาพนักเรียน วันที่ 14/07/2563

นักเรียนทั้งหมด 720 คน อยู่โรงเรียน 713 คน

หมายเหตุ : ม.1 กลับบ้าน 1 คน ม.3 ยังไม่เข้าโรงเรียน 4 คน ม.5 กลับบ้าน 1 คน ม.6 ลา 1 คน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

อยู่โรงเรียน
จำนวน 95 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 95 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 2

อยู่โรงเรียน
จำนวน 96 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 96 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 3

อยู่โรงเรียน
จำนวน 90 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 90 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 4

อยู่โรงเรียน
จำนวน 144 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 144 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 5

อยู่โรงเรียน
จำนวน 146 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 146 คน 100%
ป่วย
0%

มัธยมศึกษาปีที่ 6

อยู่โรงเรียน
จำนวน 142 คน
สุขภาพปกติ
จำนวน 142 คน 100%
ป่วย
0%

ข่าวสารเรื่องล่าสุด