โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เลขที่ 51 หมู่ 6  ตำบลบ่อเงิน  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  12140
โทร.02-5994461-4