ตรวจสอบผลการอนุมัติใบสมัครสอบคัเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

      สถานะการรับสมัครนักเรียน
         อนุมัติ                          
         รออนุมัติ                        
         ไม่อนุมัติ                         

      ผู้สมัครทั้งหมด            

         ตรวสอบสถานะผลการอนุมัติ คลิกที่นี่

หมายเหตุ
สถานะรออนุมัติ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งเอกสารการสมัครมาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
*ทั้งนี้นักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วมีสิทธิ์สอบในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ของ สสวท. แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สถานะไม่อนุมัติ หมายถึง คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ (ผลการเรียนไม่ถึง 3.50)