ตรวจสอบผลการอนุมัติใบสมัครสอบคัเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

         สถานะการรับสมัครนักเรียน
         อนุมัติ                          1671
         รออนุมัติ                        671
         ไม่อนุมัติ                          55
 
         ผู้สมัครทั้งหมด            2397
      
        ตรวจสอบสถานะการอนุมัติคลิกที่นี่
 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559

หมายเหตุ
สถานะรออนุมัติ หมายถึง นักเรียนยังไม่ส่งเอกสารการสมัครมาที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
*ทั้งนี้นักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครแล้วมีสิทธิ์สอบในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ของ สสวท. แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สถานะไม่อนุมัติ หมายถึง คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ (ผลการเรียนไม่ถึง 3.50)