คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

           1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียน
หรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ได้แก่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร
                มีผลการเรียน ดังนี้

                1.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
                1.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
                1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.50
          2. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
          3. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน
          4. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
          5. มีความตั้งใจเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
          6. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน
              หรือที่จะมีการกำหนดในอนาคต