จำนวนที่รับเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 96 คน (4 ห้อง  ห้องเรียนละ 24 คน) โดยแบ่งการรับนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 88 คน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเท่า
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด ที่ตัังอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
          กลุ่มที่ 2 จำนวนไม่เกิน 8 คน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนดังต่อไปนี้

                 1. โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีศรีตำบล ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                 2. โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน/โรงเรียน
                 3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
                 4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
                 5. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
                 6.โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

          ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
          ได้แก่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร