ขั้นตอนการสมัคสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

          การสมัครสอบ
          ผู้สมัครสอบคัดเลือกตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
สมัครสอบคัดเลือกรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาตร์ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยต้องชำระเงินค่าสมัครสอบรายวิชาละ 100 บาท
รวม 2 วิชา เป็นเงิน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กำหนด เพื่อใช้ในการดำเนินการสอน

          วิธีการและรายละเอียดการสมัคร
          นักเรียนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้
               1. ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th  หรือ  http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th 
และคลิกที่เมนู "การรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560" 
ทำตามขั้นตอนที่แนะนำในเว็บไซต์
 คลิกที่นี่  แล้วพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์ และส่งข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่
4 กันยายน 2560 โดยนักเรียนเลือกสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เมื่อส่งข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน (ในใบแจ้งยอดชำระจะมีบาร์โค้ดปรากฎอยู่)
               2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ไปชำระที่ธนาคาร
กรุงไทย จำกัด ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน ภายในวันที่
5 กันยายน 2560
               3. ให้นักเรียนจัดส่งเอกสารทุกรายการประกอบการสมัคร  ดังนี้
                    3.1 ใบสมัคร ที่พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบการรับสมัครของ สสวท.
                    3.2 ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับชั้น ป.4 และ ป.5 หรือใบรับรองผลการเรียน
                          ตามแบบฟอร์มของกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คลิกที่นี่
                    3.3 สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร
               ส่งเอกสารไปยังโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
เลขที่ 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2560 (พิจารณาจากวันที่
ประทับตราของไปรษณีย์) หากไม่ส่งเอกสารดังกล่าวจะถือว่าไม่สมัครสอบ

               4. โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนนักเรียน
จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย และไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้
แต่ยังมีสิทธิ์สอบตามโครงการอัจฉริยภาพของ สสวท. และหากผ่านการคัดเลือกไปแล้วทางโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ตรวจสอบพบว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน
               5. นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ให้ถือว่าการสม้ครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา
2559 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 วิชา และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะ
การชำระเงิน ทางเว็บไซต์ http://test.ipst.ac.th  หรือ http://genius.ipst.ac.th  หรือ www.ipst.ac.th
                6. ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และประสงค์จะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานตามข้อ 3 และหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ว่าครอบครัวนักเรียน
มีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยส่งหนังสือรับรองไปที่โรงเรียนจุฬาภรณ-
ราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภายในวันที่
25 สิงหาคม 2560 เพื่อโรงเรียนจะดำเนินการ
จ่ายค่าสมัครให้