กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันรับสมัครและการชำระเงิน
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
และชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560

          การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
          นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2560
          ทางเว็บไซต์ 
http://test.ipst.ac.th  หรือ http://genius.ipst.ac.th  หรือ www.ipst.ac.th

กำหนดวันเวลาและวิชาที่สอบ รอบแรก

                         วัน

            เวลา

       วิชา

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

09.30 – 11.30  น.

คณิสตศาตร์

 

13.00 – 15.00  น.

วิทยาศาสตร์

สถานที่สอบรอบแรก
สอบ ณ โรงเรียนซึ่งเป็นสนามสอบตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และศูนย์สอบ
ในกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่สอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจำปี 2560 ของสถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวสอบ
2. ตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน
3. ดินสอดำ 2B หรือเข้มกว่า และยางลบ ดินสอ

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบรอบแรก
1. คณิตศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และความรู้พื้นฐานในการ
    แก้ไขปัญหาทางคณิตศาตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และความรู้พื้นฐานในการ
    แก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์