การประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรองสอง

กำหนดวันประกาศผลสอบรอบแรก
       โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะประกาศรายชื่อ
ผู้สอบผ่านการสอรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน และติดประกาศ 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
และทางจดหมายโดยตรงถึงตัวนักเรียนผู้ผ่านการสอบรอบแรกและมีสิทธิ์เข้าสอบรอบสอง

จำนวนและเกณฑ์พิจารณาผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง
จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองจะประกาศเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
       กลุ่มที่ 1 จำนวน 275 คน
       กลุ่มที่ 2 จำนวน 25 คน
โดยพิจารณาจากคะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ (ที่ปรับให้มีอัตราส่วนที่เท่ากันแล้ว 100 คะแนน)
รวมกันสูงสุดเรียงตามลำดับ ของแต่ละกลุ่ม หากกลุ่มใดมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดให้ประกาศรายชื่อผู้สอบ
ได้ลำดับถัดไปของอีกกลุ่มจนครบ จำนวน 300 คน