การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

          นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศ  จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง
ในวันที่ 14 – 15  มกราคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ตารางสอบรอบสอง