การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

          นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศ  จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง
ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2561 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ตารางสอบรอบสอง