การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

               นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่โรงเรียนกำหนด
ไว้ในประกาศผลการสอนรอบสอง หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
               เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษาและต้องพักในหอพักของโรงเรียน
โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเอง และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา

                ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจำเป็นต้องมีหลักฐานดังนี้
               บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
               บัตรประจำตัวนักเรียน

               โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมาธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะแจ้งกำหนดวันเวลาในการมอบตัว
พร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โดยมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่บิดา
มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ทำสัญญา พร้อมนักเรียน ให้ทราบต่อไป
                ทั้งนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) อาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ
เพื่อทำความคุ้นเคยและเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

               ค่าใช้จ่ายในการเรียน
               นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ทั้ง 12 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และค่าที่พัก ในหอพักของโรงเรียน