คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

       1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภททุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร 

       2. มีผลการเรียนดังนี้ 
            2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
            2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 
            2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
       3. มีสัญชาติไทย และมีเลขประจำตัวประชาชน
       4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพักของโรงเรียน
       5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
       6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
           และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
       7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน
           หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต