ขั้นตอนการสมัคสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561       

          การสมัครสอบ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2560)
                 การสมัครนักเรียนทุกคนที่ประสงค์ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของโรงเรียนจุฬาภรณ
          ราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ปีการศึกษา 2561 ต้องสมัครและเข้าสอบรอบแรกที่ดำเนินการ
          โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยต้องระบุในการสมัครให้ชัดเจนว่า

                         1. ประสงค์สมัครเข้าเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) อย่างเดียว หรือ
                         2. ประสงค์สมัครเข้าเรียนทั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
                             (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

          ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

                 1. นักเรียนที่สมัครทุกคนต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 200 บาท การสมัครจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
           นักเรียนได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

                 2. ในกรณีที่นักเรียนมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
           แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนว่าครอบครัวนักเรียนมีฐานะยากจนจริง สมควรได้รับ
           การยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

          วิธีการและรายละเอียดการสมัคร

                    นักเรียนทุกคนจะสมัครด้วยวิธีเดียวกัน ดังนี้

                     1. ให้นักเรียนเปิดเว็บไซต์  https://apply.mwit.ac.th/pcc/ คลิกที่เมนู "คลิกสมัครออนไลน์" แล้วพิมพ์ข้อมูล
           ลงในแบบฟอร์มใบสมัครในเว็บไซต์ให้สมบูรณ์พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย และส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครและใบแจ้งยอดชำระเงิน 
           (ในใบแจ้งยอดชำระเงินจะมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่)

                     2. ให้นักเรียนนำใบแจ้งยอดชำระเงินพร้อมเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาทไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด
           หรือชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยอ้างอิงบาร์โค้ดในใบแจ้งยอดชำระเงิน

                     3. ให้นักเรียนส่งใบสมัคร ใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ที่มีผลการเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
            มัธยมศึกษาปีที่ 2 และสำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคารไปที่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
            เลขที่ 51 หมู่ 6 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 ภายในวันที 1 กันยายน 2560

            (พิจารณาจากวันที่ในประทับตราของไปรษณีย์)
                     
4. โรงเรียนจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ หากพบในภายหลังว่านักเรียนมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
            นักเรียนไม่สามารถขอค่าสมัครสอบคืนได้ และหากผ่านการคัดเลือกทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
            (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน

                     5. ให้นักเรียนตรวจสอบคุณสมบัติการมีสิทธิเข้าสอบ เลขประจำตัว และสนามสอบได้ที่เว็บไซต์
            http//www.mwit.ac.th ในวันที่  กันยายน 2560
 และให้สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบด้วยตนเอง เพื่อนำมา
            ใช้แสดงตนในวันสอบหากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายวิชาการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ภายในวันที่
             21 กันยายน 2560
  หมายเลขโทรศัพท์ 02-8497154 – 7 หรือ e mail : [email protected]