จำนวนที่รับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
          รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 144 คน (6 ห้อง ห้องละ 24 คน)
โดยรับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ทุกประเภท ทุกสังกัด ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร