กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
(รอบแรก)

วันเวลาที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 – 31  สิงหาคม 2561 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

          รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบแรก

          นักเรียนที่สมัครสอบจะต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบแรก ณ สนามสอบ ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย

          กำหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก                           

          สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 15.30 น. รายละเอียด ดังนี้

          ตารางสอบคัดเลือกรอบแรก

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาสอบ

ครอบคลุมเนื้อหา

19 พฤศจิกายน 2560

09.00 – 11.30 น.

วิชาคณิตศาสตร์

ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

13.00 – 15.30 น.

วิชาวิทยาศาสตร์

ตามสาระการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          การตรวจข้อสอบ 
          การตรวจข้อสอบของการสอบคัดเลือกรอบแรกจะตรวจด้วยเครื่องตรวจข้อสอบการระบายคำตอบในกระดาษคำตอบ
ต้องใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำเท่านั้น และในการแก้ไขคำตอบที่ระบายแล้วให้ใช้น้ำยาลบคำผิดเท่านั้น
ห้ามใช้ยาลบหมึก การเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบ ชื่อสนามสอบและวิชาที่สอบ บนหัวกระดาษคำตอบให้เขียนด้วยปากกา
นักเรียนต้องเตรียมปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินหรือสีดำและน้ำยาลบคำผิดไปเอง