การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

          นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศ จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง
ในวันที่  20 มกราคม 2561 
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ตารางสอบรอบสอง