การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (รอบสอง)

          นักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตามรายชื่อที่ได้รับการประกาศ จะต้องไปสอบคัดเลือกรอบสอง
ในวันที่
14 มกราคม  พ.ศ. 2559  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ตารางสอบรอบสอง