การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

          นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ต้องไปรายงานตัวเข้าเรียน ตามวัน  เวลา และสถานที่  ที่โรงเรียนกำหนดไว้
ในประกาศผลการสอบรอบสอง หากไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

          เนื่องจากนักเรียนทุกคนต้องทำสัญญาการรับทุนการศึกษาและต้องพักในหอพักของโรงเรียน
โรงเรียนจะยึดหลักให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ไม่เกิดผลเสียต่อตัวนักเรียนเองและไม่เป็นอุปสรรค   
ต่อการศึกษา 

           ดังนั้น ในวันรายงานตัวจึงจำเป็นต้องมีหลักฐานดังนี้
                บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
                บัตรประจำตัวนักเรียน

          ซึ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จะแจ้งกำหนด วัน เวลา
ในการมอบตัวพร้อมทำสัญญารับทุนการศึกษา ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด โดยมีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง    
(กรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม) เป็นผู้ทำสัญญา พร้อมนักเรียนให้ทราบต่อไป  

          ทั้งนี้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) อาจจัดให้มีการเข้าค่ายปฐมนิเทศ
เพื่อทำความคุ้นเคยและความเข้าใจระบบการเรียนการสอน หรืออาจจัดให้มีการทดสอบพื้นฐานวิชาต่าง ๆ  เพิ่มเติม
เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น