ประกาศรับเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัคร  1 สิงหาคม – 4  กันยายน  2560

          ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 96 คน 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

           กลุ่มที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 88 คน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
             หรือเทียบเท่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกัด ที่ตัังอยู่ในเขตพื้นที่บริการ
           กลุ่มที่ 2 จำนวนไม่เกิน 8 คน โดยรับจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชัันประถมศึกษาปีที่ 6
             ของโรงเรียนดังต่อไปนี้
             1. โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนดีศรีตำบล
                 ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             2. โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน/โรงเรียน
             3. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
             4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
             5. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
             6.โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 
ได้แก่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครนักเรียน… คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : โทร. 02-5994461-4  ต่อ  113  หรือ 081- 8035891

ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครได้ที่แถบเมนูด้านบนของเว็บไซต์ ดังรูปภาพด้านล่าง