การพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

นักเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2560
ทางเว็บไซต์ 
http://test.ipst.ac.th  หรือ http://genius.ipst.ac.th  หรือ www.ipst.ac.th