ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับห้องที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน

 

จำนวนห้อง

นักเรียนเรียนรวม (คน)

 

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

รวม

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

4

43

53

96

24

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4

42

52

94

23.5

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4

49

47

96

24

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6

68

76

144

24

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

6

56

89

145

24

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

7

79

132

211

30

รวมทั้งหมด

31

337

449

786

25

อัตราส่วนครู นักเรียน 1 : 9.58
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

จำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่บริการ

ที่

เขตพื้นที่บริการ (จังหวัด)

จำนวนนักเรียน (คน)

 

ร้อยละของจำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

1

กรุงเทพมหานคร

112

158

270

34.35

2

ปทุมธานี

123

157

280

35.62

3

นนทบุรี

62

84

146

18.58

4

นครปฐม

22

28

50

63.6

5

สมุทรปราการ

10

16

26

33.1

6

สมุทรสาคร

5

3

8

10.2

7

เชียงราย

1

1

0.13

8

ฉะเชิงเทรา

1

1

2

0.25

9

สระแก้ว

1

1

0.13

10

ชลบุรี

1

1

0.13

11

นครนายก

1

1

0.13

รวม

337

449

786

 

 

ข้อมูลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ที่

เขตพื้นที่บริการ

จำนวนที่มาสมัคร

จำนวนที่รับ

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

รวม

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

รวม

1

กรุงเทพมหานคร

410

410

29

28

2

นครปฐม

75

30

150

5

3

8

3

นนทบุรี

254

61

315

15

17

29

4

ปทุมธานี

383

31

414

13

8

21

5

สมุทรปราการ

68

3

71

4

2

6

6

สมุทรสาคร

121

121

3

3

 

ข้อมูลการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

ที่

เขตพื้นที่บริการ

จำนวนที่สมัคร

จำนวนที่รับจาก

จภ.กลุ่ม1

จภ.กลุ่ม 2

ทั่วไป

รวม

จภ.กลุ่ม 1

จภ.กลุ่ม 2

ทั่วไป

รวม

1

กรุงเทพมหานคร

743

743

69

69

2

นครปฐม

96

96

8

8

3

นนทบุรี

173

173

17

17

4

ปทุมธานี

159

159

39

39

5

สมุทรปราการ

87

87

9

9

6

สมุทรสาคร

26

26

2

2